Sastra Caksusa

seeing through the eyes of scriptures

Latest Activity

Paramananda das shared their blog post on Facebook
yesterday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
yesterday
Paramananda das posted a blog post

Krsna Bhavanamrta chapter 1

"Shrila Visvanatha Chakravarti Thakura has given us a transcendental literature entitled Krishna Bhavanamrita, which is full with Krishna's pastimes. Devotees can remain absorbed in Krishna-thought by reading such books."  (Shrila Prabhupada KB "Uddhava Visits Vrndavana")Cast of Characters  In Order of Appearance  Shri Radha A part of Krishna known as His shakti or 'Pleasure Energy' which manifests as a separate being (Radha) with whom Krishna can have a relationship. God, or Krishna, has the…See More
yesterday
Paramananda das shared their photo on Facebook
yesterday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Saturday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Saturday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Saturday
Paramananda das shared their photo on Facebook
Friday
Paramananda das shared their photo on Facebook
Friday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 172   prathamam ashanam ishituh prabhate      sphutam aparam pratibhati sardha-yame avaram api turiya-yama-lambhe      param atha ratri-mukhe…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 136   ayi pitri-carana na casti kincid      vraja-vipine bhaya-dam puravad atra svayam api dhavala vanad upeyus      tad api vayam khalu khelitum…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 111   sprishati dishati vanchati prayati      pranayati mandati nandati braviti iti bahu-vidha-lalanam dadhana      sutam anu sa janani na triptim…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 87   bahushu dina-mukheshu goshu shighram      vrajanam iti vraja-bhubhrita su-bhojyam svayam ashana-krita praheyam ity apy      ashanam idam laghu vashti…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 61   kanaka-nibha-pata-dvayam patiyan      paridadhad ambuda-rocir upta-keshah sa-tilaka-laghu-bhushanah sva-kantya      tri-jagati kanti-daya-sakhin…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 41   ahar-udita-nibham parash ca yata      hari-dayita hari-mataram bhaveyuh iti tad-udita-sambhramad…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 20   nija-nija-shayanam gatam tam aling-      ana-valitam vidadhur vidhu-sutanvah rajani-viramanam yatha yathasid      aghatata dor-dradhima tatha…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Chapter Two Nitya-lila Eternal Pastimes     Text 1   prakatatara-vikasha-bhaji vrinda-      vana iha bhati kim apy adrishya-dhama vraja-jana-sahitah sa yatra…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 273   ahar ahar idam eva tatra purvam      pratinava-bhavam avapa kevalam na jana-samuditir apy adrishta-purvam      vapur anukantim iyaya shashvad…"
Thursday
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post Sankalpa Kalpa Druma part 1 by Srila Jiva Goswami
"Text 245   mayi kamah sada yasam      ta mat-kama itiritam kamash ca ramanatvena      sprihatra pratipadyate        mayi-for Me; kamah-desire; sada-always; yasam-of…"
Thursday

Members

 
 
 

© 2016   Created by Paramananda das.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service