Sastra Caksusa

seeing through the eyes of scriptures

Latest Activity

Paramananda das shared their blog post on Facebook
yesterday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
yesterday
Paramananda das shared their video on Facebook
Sunday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Saturday
Paramananda das posted a blog post

Bhagavad Gita 3.37 with commentaries by Srila Prabhupada . Srila Visvanath Chakravati Thakura and 4 acaryas

 Chapter 3: Karma-yogaTEXT 37sri-bhagavan uvacakama esa krodha esarajo-guna-samudbhavahmahasano maha-papmaviddhy enam iha vairinamSYNONYMSsri bhagavan uvaca—the Personality of Godhead said; kamah—lust; esah—all these; krodhah—wrath; esah—all these; rajo-guna—the mode of passion; samudbhavah—born of; maha-sanah—all-devouring; maha-papma—greatly sinful; viddhi—know; enam—this; iha—in the material world; vairinam—greatest enemy.TRANSLATIONThe Blessed Lord said: It is lust only, Arjuna, which is…See More
Saturday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Friday
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Dec 4
Paramananda das shared their video on Facebook
Dec 1
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Nov 29
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Nov 26
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Nov 24
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Nov 23
Paramananda das shared their blog post on Facebook
Nov 22
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
Nov 8
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
"Text 81svaruparthair hinan nija-sukha-paran krishna-vimukhan harer maya dandyan guna-nigada-jalaih kalayati tatha sthulair lingair dvividha-varanaih klesa-nikarair maha-karmalanair nayati patitan svarga-nirayau Seeing the living…"
Nov 8
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
"muda gayann uccair madhura-hari-namavalim aho natan mandam mandam nagara-patha-gami saha janaih vadan kakva re re vada hari harity-akshara-yugam saci-sunuh sasvat smarana-padavim gacchatu sa me May Saci's son, happily and loudly…"
Nov 8
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
"Text 66sanatanam kandu-rasam prapiditam sparsena suddham kripaya cakara yah sva-nasa-buddhim parisodhayann aho smarami gauram navakhanda-nagaram By touching him, the Lord mercifully cured Sanatana Gosvami, who was afflicted with a…"
Nov 8
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
"Text 59dhig gauranga-pranati-rahitan sushka-tarkadi-dagdhan ity evam vai pracura-vacanam sankaranam babhuva nyasisanam sadasi mahatam yasya puja tadabhut tam gaurangam sva-sukha-mathanananda-murtim smarami "Pathetic are they…"
Nov 8
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
"Text 47kasi-misra-dvija-vara-grihe suddha-camikarabho vasam cakre svajana-nikarair yah svarupa-pradhanaih namanandam sakala-samaye sarva-jivaya yo 'dat tam gaurangam svajana-sahitam phulla-murtim smarami As splendid as pure…"
Nov 8
Paramananda das commented on Paramananda das's blog post GAURANGA lila smarana mangala stotram
"gopi-bhavat parama-vivaso danda-hastah pareso vadasaktan ati-jada-matims tadayam asa mudhan tasmat te yat-pratibhatataya vaira-bhavan atanvan tam gaurangam vimukha-kadane divya-simham smarami When He was overwhelmed by the…"
Nov 8

Members

 
 
 

© 2017   Created by Paramananda das.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service