Sastra Caksusa

seeing through the eyes of scriptures

Did your know Radha and the queens of Dvaraka and Radhas gopis once had a Rasa Lila near Dvaraka ?

Did your know Radha and the queens of Dvaraka and Radhas gopis once had a Rasa Lila near Dvaraka ?
Well read Garga Samhita canto 6 chapter 18
GS 6.18: In the Course of Describing the Glories of Siddhashrama, a Description of the Rasa-dance Festival
Siddhashrama-mahatmye Rasotsavah No photo description available.
Text 1
shri-narada uvaca shri-radhayah param pritim jnatva gopi-ganasya ca ucur harim raja-putryas tad-rasa-prekshanotsukah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; shri-radhayah—of Shri Radha; param—the great; pritim—love; j 24atva—understanding; gopi-ganasya—of the gopis; ca—and; ucuh—said; harim—to Lord Krishna; raja-putryah—the queens; tad-rasa—the rasa dance; prekshana—to see; utsukah—eager.
Shri Narada said: Now understanding the great love Radha and the gopis bear for Lord Krishna, the queens, eager to see the rasa dance, spoke to Lord Krishna.
Text 2
paööa-rajnya ucuh dhanya gopyas tu te bhaktah prema-lakshana-samyutah yah prapta rasa-range vai tasam kim varnyate tapah
paööa-rajnyah—the most important queens; ucuh—said; dhanya—fortunate; gopyah—the gopis; tu—indeed; te—of You; bhaktah—the devotees; prema-lakshana-samyutah—filled with love; yah—who; prapta—attained; rasa-range—in the rasa dance arena; vai—indeed; tasam—of them; kim—what?; varnyate—can be described; tapah—austerities.
The queens said: The gopis are most fortunate. They love You dearly. They enjoyed with You the rasa dance. How can words describe the great austerities they must have performed?
Text 3
vrindavane krito raso vidhina yena madhava tad-vidhim drashöum icchamo yadi tvam manyase prabho
vrindavane—in Vrindavana; kritah—done; rasah—the rasa dance; vidhina—by the method; yena—by which; madhava—O Krishna; tad-vidhim—that method; drashöum—to see; icchamah—we desire; yadi—if; tvam—You; manyase—think; prabhah—O Lord.
O Krishna, O master, if You think it is right, we wish to see the rasa dance You performed in Vrindavana.
Text 4
tvam catraiva tatha radha gopyah sarva vrajanganah vayam catraiva devesha raso yogyo bhaved iha
tvam—You; ca—and; atra—here; eva—indeed; tatha—so; radha—Radha; gopyah—th4 gopis; sarva—all; vrajanganah—the girls of Vraja; vayam—we; ca—and; atra—here; eva—indeed; devesha—O Lord of lords; rasah—the rasa dance; yogyah—proper; bhavet—is; iha—here.
You are here. So is Radha. So are the gopis of Vraja. So are we. O Lord of lords, it is right that there be a rasa dance.
Text 5
purnam kuru jagannatha asmakam tu manoratham krito manoratho 'nyo na rasa-kridam vina hare
purnam—fulfilled; kuru—please make; jagannatha—O master of the universes; asmakam—our; tu—indeed; manoratham—desire; kritah—done; manorathah—desire; anyah—another; na—not; rasa-kridam—the rasa dance pastimes; vina—except for; hare—O Krishna.
O master of the universes, pleaae fulfill our desire. O Krishna, we have no desire other than this.
Text 6
iti tasam vacah shrutva bhagavan prahasann iva praha tah prema-samyukto girbhih sammohayann iva
iti—thus; tasam—of them; vacah—the words; shrutva—hearing; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; prahasann—smiling; iva—as if; praha—said; tah—to them; prema-samyuktah—affectionate; girbhih—with words; sammohayann—charming; iva—as if.
When He heard these words, Lord Krishna smiled. Filled with love for them, He charmed them with the following words.
Text 7
shri-bhagavan uvaca rasheshvaryas tu radhaya manash ced rantum anganah tada raso bhaved atra bhavatibhis pricchyatam
shri-bhagavan uvaca—the Supreme Personality of Godhead said; rasheshvaryah—of the queen of the rasac dance; tu—indeed; radhaya—of Radha; manah—the heart; cet—if; rantum—to enjoy; anganah—O beautiful girls; tada—then; rasah—the rasa dance; bhavet—may be; atra—here; bhavatibhih—with you; pricchyatam—may be asked.
The Supreme Personality of Godhead said: O beautiful girls, if Shri Radha, the queen of the rasa dance, wishes, only then may there be a rasa dance. Please ask Her.
Text 8
iti shrutva vacas tasya rukminy-adya nripatmajah radham etya param premna prahuh prahasitananah
iti—thus; shrutva—hearing; vacah—the words; tasya—of Him; rukminy-adya—headed by Rukmini; nripatmajah—the queens; radham—Radha; etya—approaching; param—then; premna—with love; prahuh—spoke; prahasitananah—smiling.
After hearing these words, Shri Rukmini and the queens approached Shri Radha and, smiling with love, spoke.
Text 9
shri-rajnya ucuh rambhoru candra-vadane vraja-sundarishe rasheshvari priyatame sakhi shila-rupe radhe su-kirti-kula-kirti-kare shubhange tvam prashöum agatavatih sakala vayam smah
shri-rajnya ucuh—the queens said; rambhoru—O girl with the beautiful thighs; candra-vadane—O girl whose face is glorious as the moon; vraja—of Vraja; sundari—of the beautiful girls; ishe—O queen; rasheshvari—O queen of the rasa dance; priyatame—O most dear one; sakhi—O friend; shila-rupe—O virtuous and beautiful one; radhe—O Radha; su-kirti—fame; kula—family; kirti—fame; kare—doing; shubhange—O girl with beautiful limbs; tvam—You; prashöum—to ask; agatavatih—have come; sakala—all; vayam—we; smah—have.
The queens said: O moon-faced Radha, O girl with the beautiful thighs, O queen of the beautiful girls of Vraja, O queen of the rasa dance, O virtuous and beautiful one, O friend, O girl with expands the glorious fame of Your family, O girl with graceful limbs, we have all come here to ask something of You.
Text 10
rasheshvaro 'pi kila catra rasa-pradayi rasheshvari tvam api gopa-varanganash ca evam vayam sma iti sarva-vidhau rasarthe rasam kuru priyatame ca tatha priyam nah
rasheshvarah—the king of the rasa dance; api—even; kila—indeed; ca—and; atra—here; rasa-pradayi—giving nectar; rasheshvari—ther queen of the rasa dance; tvam—You; api—also; gopa-varanganah—the beautiful gopis; ca—and; evam—thus; vayam—we; sma—are; iti—tthus; sarva-vidhau—in all respects; rasarthe—for the sweetness; rasam—the rasa dance; kuru—please do; priyatame—O most dear one; ca—and; tatha—so; priyam—dear; nah—to us.
Charming Krishna, the king of the rasa dance, is here. So are You, the queen of the rasa dance. So are the beautiful gopis. So are we. O most dear one, please arrange that there be a rasa dance here. That will please us.
Text 11
shri-radhovaca rasheshvarasya paramasya satam kripalo rantum mano yadi bhavet tu tadatra rasah sushrushaya paramaya paraya ca bhaktya sampujya tam kila vashi-kuruta priyeshöah
shri-radha uvaca—Shri Radha said; rasheshvarasya—of the king of the rasa dance; paramasya—great; satam—to the devotees; kripalah—kind; rantum—to enjoy; manah—the heart; yadi—if; bhavet—is; tu—indeed; tada—then; atra—here; rasah—a rasa dance; sushrushaya—devotion; paramaya—with great; paraya—with great; ca—and; bhaktya—love; sampujya—worshiping; tam—Him; kila—indeed; vashi-kuruta—conquer; priyeshöah—most dear.
Shri Radha said: If Lord Krishna, the king of the rasa dance, who is kind to His devotees, wishes, then there will be a rasa dance here. Go to Him. Worship and serve Him with love and devotion. That will bring Him under Your control.
Text 12
shri-narada uvaca radhaya vacanam shrutva shri-krishnoktam tathavadan tathastu coktva sa radha prasannabhun maha-manah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; radhaya—of Shri Radha; vacanam—the words; shrutva—hearing; shri-krishnoktam—the words of Krishna; tatha—then; avadan—said; tatha—so; astu—be it; ca—and; uktva—saying; sa—She; radha—Radha; prasanna—pleased; abhut—became; maha-manah—noble-hearted.
Shri Narada said: When they heard Shri Radha's words, the queens repeated to Her what Lord Krishna had told them. Hearing that, Noble-hearted Radha became pleased and said, "So be it."
Text 13
madhave purnimayam tu punye siddhashrame shubhe pradosha-kale candrabhe rasarambho babhuva ha
madhave—in the mont of Madhava; purnimayam—on the full moon; tu—indeed; punye—in sacred; siddhashrame—Siddhashrama; shubhe—beautiful; pradosha-kale—in the evening; candrabhe—splendid with moonlight; rasarambhah—the rasa dnace; babhuva—was; ha—indeed.
In this way, in the splendid full-moon night of the month of Madhava (April-May) there was a rasa dance in beautiful and sacred Siddhashrama.
Text 14
rasheshvarasya rasarthe rasheshvarya samanvitah raraja rase rasiko yatha ratya ratishvarah
rasheshvarasya—of the king of the rasa dance; rasarthe—for the sake of the rasa dance; rasheshvarya—the queen of the rasa dance; samanvitah—with; raraja—was splendidly mnaifest; rase—in the rasa dance; rasikah—expert at tasting nectar; yatha—as; ratya—with Rati; ratishvarah—Kamadeva.
To begin the rasa dance, Krishna, the king of the rasa dance, who is expert at enjoying nectar pastimes, stood with Radha, the queen of the rasa dance by His side. They were very glorious. they were like Kamadeva and Rati.
Text 15
yavatir gopikah sarva yavati raja-kanyakah tavad rupa-dharo reje ekah krishno dvayor dvayoh
yavatih—as many; gopikah—gs; sarva—all; yavati—as many; raja-kanyakah—queens; tavat—so many; rupa—forms; dharah—manifesting; reje—was splendidly manifested; ekah—one; krishnah—Krishna; dvayoh dvayoh—between each two.
Then Lord Krishna expanded Himself into as many forms as there were gopis and queens. A single Krishna stood between each two of them.
Text 16
tala-venu-mridanganam kala-kanöhaih sakhi-janaih valgu-nupura-kancinam mishra-shabdo mahan abhut
tala—karatalas; venu—flute; mridanganam—and mrdangas; kala-kanöhaih—with sweet voices; sakhi-janaih—by the friends; valgu—graceful; nupura—anklets; kancinam—and belts; mishra—mixing; shabdah—the sound; mahan—great; abhut—was.
The karatalas, flute, and mriangas joined with the sweet voices of the girls and the tinkling sounds of their belts and anklets, to create a tumultuous sound.
Texts 17 and 18
koöi-kandarpa-lavanyah sragvi kundala-manditah pitambara-dharo rajan kiriöa-kaöakangadah
rasheshvarya samam gayan rase rasheshvarah svayam shri-ganaih sahito rajams candras tara-ganair yatha
koöi—millions; kandarpa—of Kamadevas; lavanyah—mor ehandsome; sragvi—wearing a flower garland; kundala-manditah—decorated with earrings; pitambara-dharah—wearing yellow garments; rajan—O king; kiriöa—a crown; kaöaka—golden bracelets; angadah—and armlets; rasheshvarya—the wueen of the rasa dance; samam—with; gayan—singing; rase—in the rasa dance; rasheshvarah—the king of the rasa dance; svayam—Hismelf; shri-ganaih—with the goddess of fortune; sahitah—with; rajan—O king; candrah—the moon; tara-ganaih—with the many stars; yatha—as.
Wearing yellow garments, decorated with crown, earrings, armlets, and golden bracelets, and more handsome than many millions of Kamadevas, Lord Krishna, the king of the rasa dance sang songs with Shri Radha, the queen of the rasa dance, and with the gopis and queens, who were all goddesses of fortune. O king, He was like the moon surrounded by many stars.
Text 19
evam sarva nisha rajan kshanavad rasa-mandale vyatitabhun maha-raja mahanandamayi shubha
evam—thus; sarva—the entire; nisha—night; rajan—O king; kshanavat—like a moment; rasa-mandale—in the rasa dance circle; vyatita abhut—passed; maha-raja—O great king; mahanandamayi—blissful; shubha—beautiful.
O king, in this way the very blissful and beautiful night passed like a single moment in the circle of the rasa dance.
Text 20
shri-rasa-mandalam drishöva rukminy-adyah striyo varah jagmus tah paramanandam sarvah purna-manorathah
shri-rasa-mandalam—the circle of the rasa dance; drishöva—seeing; rukminy-adyah—headed by Rukmini; striyah—the queens; varah—beautiful; jagmuh—went; tah—they; paramanandam—transcendental bliss; sarvah—all; purna-manorathah—their desires fulfilled.
Gazing at the circle of the rasa dance, Shri Rukmini and all the beautiful queens became filled with bliss. All their desires were fulfilled.
Text 21
paripurnatamam sakshac chri-krishnam purushottamam rasante rukmini-mukhyah prahuh prema-parayanah
paripurnatamam—the perfect Supreme Personality of Godhead; sakshat—directly; shri-krishnam—Shri Krishna; purushottamam—the Supreme Person; rasante—at the end of the rasa dance; rukmini-mukhyah—the queens headed by Rukmini; prahuh—said; prema-parayanah—filled with love.
When the rasa dance ended Shri Rukmini and the queens, filled with feelings of love, spoke to Shri Radha, the perfect Supreme Personality of Godhead.
Text 22
shri-rajnya ucuh drishöva tvad-rupa-madhuryam rasa-range manohare gatam mano nah svanandam brahmanandam yatha munih
shri-rajnya ucuh—the queens said; drishöva—seeing; tvad-rupa-madhuryam—the sweetness of Your handsomeness; rasa-range—in the arena of thw rasa dance; manohare—beautiful; gatam—gone; manah—heart; nah—of us; svanandam—to bliss; brahmanandam—spiritual bliss; yatha—as; munih—a great sage.
The queens said: As we gaze at Your handsome sweetness in this beautiful rasa dance, our hearts have become filled with bliss. We have become lake sages filled with the happiness of spiritual life.
Text 23
etadrsho 'pi raso 'nyo na bhuto na bhavishyati shata-yuthas tu gopinam atra madhava vartate
etadrshah—like this; api—even; rasah—rasa dance; anyah—another; na—not; bhutah—was; na—not; bhavishyati—will be; shata-yuthah—a hundred groups; tu—indeed; gopinam—of gopis; atra—here; madhava—O Krishna; vartate—are.
There never was, nor will there ever be, another rasa dance like this. O Krishna, a hundred groups of gopis are here!
Text 24
patnyah shodasha-sahasram sakhibhih sahita vayam sakhi-koöi-yutash catra hrishöa-paööa-maha-striyah vrindavane 'pi naitadrig bhuto va madhaveshvara
patnyah—the queens; shodasha-sahasram—sixteen thousand; sakhibhih—the gopis; sahita—with; vayam—we; sakhi-koöi-yutah—many millions of gopis; ca—and; atra—here; hrishöa—jubilant; paööa-maha-striyah—the noble queens; vrindavane—in Vrindavana; api—even; na—not; etadrik—like this; bhutah—was; va—or; madhava—O Krishna; ishvara—O Lord.
We sixteen thousand queens are here with many millions of gopis. O Krishna, O master, even in Vrindavana there was never a rasa dance like this.
Text 25
shri-narada uvaca evam kritabhimananam rajninam prahasan harih prahedam pricchatam radham bhavatibhih parasparam
shri-narada uvaca—Shri Narada said; evam—thus; krita—become; abhimananam—proud; rajninam—the queens; prahasan—smiling; harih—Krishna; praha—said; idam—this; pricchatam—ask; radham—Radha; bhavatibhih—by you' parasparam—among yourselves.
Shri Narada said: In this way the queens became proud. Smiling, Lord Krishna said to them, "Ask Radha what She thinks."
Text 26
satyabhamadikah sarvah pricchanti tam manoharam kincid dhasanti manasi praha radha param vacah
satyabhamadikah—headed by Satyabhama; sarvah—all; pricchanti—asked; tam—Her; manoharam—beautiful; kincit—a little; hasanti—laughing; manasi—in Her heart; praha—said; radha—Radha; param—then; vacah—words.
Satyabhama and the other queens asked beautiful Radha. Gently laughing in Her heart, Shri Radha spoke.
Text 27
shri-radhovaca nanu rasah param catra bahu-stri-gana-sankulah purva-rasa-samo na syad yas tu vrindavane 'bhavat
shri-radha uvaca—Shri Radha said; nanu—indeed; rasah—rasa dance; param—then; ca—and; atra—here; bahu-stri-gana-sankulah—with very many girls; purva-rasa-samah—equal to the previous rasa dance; na—not; syat—is; yah—which; tu—indeed; vrindavane—in Vrindavana; abhavat—was.
Shri Radha said: Many girls came to this rasa dance. Still, it is not the equal of the rasa dance in Vrindavana.
Text 28
kva catra vrindaranyam hi divya-druma-latakulam prema-bharanata-latam madhu-matta-madhuvratam
kva—where?; ca—and; atra—here; vrindaranyam—Vrindavana forest; hi—indeed; divya-druma-latakulam—filled with splendid trees and vines; prema—of love; bhara—with great; anata—bowing down; latam—the vines; madhu—with honey; matta—intoxicated; madhuvratam—bees.
In this place where is Vrindavana forest, filled with splendid trees, flowering vines bowing down in ecstatic love, and bees intoxicated by drinking honey?
Text 29
pushpa-vyuhan vahanti ya yathoshnin-mudrita shubha hamsa-padma-samakirna kva catra yamuna nadi
pushpa-vyuhan—many flowers; vahanti—carrying; ya—which; yatha—as; ushnik—a line in the ushnik meter; mudrita—marked; shubha—beautiful; hamsa—swans; padma—and lotus flowers; samakirna—filled; kva—where?; ca—and; atra—here; yamuna—the Yamuna; nadi—river.
In this place where is the beautiful Yamuna river, carrying many flowers as it flows like a line of poetry, and filled with swans and lotus flowers?
Text 30
madhavyas tu latah kvatra pushpa-bhara-natah parah kva pakshinah prema-para gayanti madhura-svanam
madhavyah—Madhavi; tu—indeed; latah—vines; kva—where?; atra—here; pushpa-bhara-natah—bowed down with many flowers; parah—great; kva—where?; pakshinah—birds; prema-para—filled with love; gayanti—sing; madhura-svana—with sweet voices.
In this place where are the madhavi vines bowing with many flowers? Where are the birds lovingly singing with sweet voices?
Text 31
lolali-punjah kunjah kva nikunja divya-mandirah kva vayuh shitalo mando vati padma-rajo haran
lola—restless; ali-punjah—bees; ku 24jah—forest groves; kva—where?; niku 24ja—forest groves; divya-mandirah—splendid palaces; kva—where?; vayuh—breze; shitalah—cooling; mandah—gentle; vati—blows; padma-rajah—lotus pollen; haran—carrying;
In this place where are the forest groves filled with splendid palaces and restless bumblebees? Where is the cooling gentle breeze carrying pollen from the lotus flowers?
Text 32
shringair manoharair uccair girir govardhano 'calah sarvatra phala-pushpadhyo daribhih kva kariva sah
shringaih—with peaks; manoharaih—beautiful; uccaih—tall; girih—mountain; govardhanah—Govardhana; acalah—mountain; sarvatra—everywhere; phala-pushpadhyah—rich with many fruits and flowers; daribhih—with caves; kva—where?; kari—a great elephant; iva—like; sah—it.
In this place where is Mount Govardhana, rich with fruits, flowers, and caves everywhere, and standing with its beautiful tall peaks like a great elephant?
Texts 33 and 34
kalindi-puline ramye vayunanvita-saikate vamsi-vetra-dharo malla- paribarha-virajitah
kva catra krishna-shringaro vana-mala-vibhushitah shyamanam alakanam ca vakranam gandha-dharinam
kalindi-puline—on the shore of the Yamuna; ramye—beautiful; vayuna—a breeze; anvita—with; saikate—on the beach; vamsi—flute; vetra—and stick; dharah—holding; malla-paribarha-virajitah—splendid with a peacock feather; kva—where?; ca—and; atra—here; krishna—of Lord Krishna; shringarah—the decoration; vana-mala-vibhushitah—decorated with a forest garland; shyamanam—black; alakanam—of locks of hair; ca—and; vakranam—curly; gandha-dharinam—fragrant.
Where are Krishna's decorations: His flute, stick, peacock feather, forest-flower garland, and His fragrant, curly black hair, as He sits in the gentle breeze by the Yamuna's beautiful sandy shore?
Text 35
calitam halitam kvatra kundalabhyam parasparam shri-mukhe krishnacandrasya ganda-sthala-manohare
calitam halitam—swinging; kva—where?; atra—here; kundalabhyam—with earrings; parasparam—each other; shri-mukhe—on His splendid face; krishnacandrasya—of Lord Krishnacandra; ganda-sthala-manohare—on the handsome cheeks.
Where are the swinging earrings on Lord Krishnacandra's handsome cheeks?
Text 36
patravali-gandha-lobhad bhramad-bhringavali-yute kva premna darshanam caiva sparshanam harshanam tatha
patravali—of the flower petals; gandha—fragrance; lobhat—out of greed; bhramat—wandering; bhringavali—bees; yute—with; kva—where?; premna—with love; darshanam—sight; ca—and; eva—indeed; sparshanam—touch; harshanam—happiness; tatha—as.
Where are the wandering bees greedy after the sweet fragrance of His flower-petal ornaments? Where are His loving glances when He appears in this way? Where is the happiness of His touch when He appears in this way?
Text 37
kameshu-tigma-konaish ca netraih kvapanga-jo rasah akarshanam kva hastabhyam hastad dhasta-visarjanam
kama—of Kamadeva; ishu—arrows; tigma-konaih—with the sharp points; ca—and; netraih—with eyes; kva—where; apanga-jah—born from the glance; rasah—sweetness; akarshanam—pulling; kva—where>; hastabhyam—with both hands; hastat—from the hand; hasta—of the hand; visarjanam—going.
Where are the sharp-pointed arrows of Kamadeva that fly from His eyes? Where is the sweetness of His sidelong glance? Where is His tugging with both hands? Where is His placing in the hand a gift?
Text 38
vilinatam nikunjeshu sammukhena tu darshanam grahanam kvatra ciranam haranam venu-vetrayoh
vilinatam—hiding; nikunjeshu—in the forest groves; sammukhena—face-to-face; tu—indeed; darshanam—the sight; grahanam—grabbing; kva—where?; atra—here; ciranam—of the garments; haranam—stealing; venu-vetrayoh—of the flute and stick.
Where is the pastime of hiding in the forest groves? Where is the pastime of suddenly meeting Him face-to-face? Where is the pastime of tugging at our saris? Where is the pastime of stealing His flute and stick?
Text 39
kva premna catra bahubhyam karshanam ca parasparam punah punas tad-grahanam bhuje candana-carcitam
kva—where?; premna—with love; ca—and; atra—here; bahubhyam—with both arms; karshanam—pulling; ca—and; parasparam—each other; punah—again; punah—and again; tad-grahanam—grabbing; bhuje—the arms; candana-carcitam—anointed with sandal.
Where is His affectionate tugging with both arms? Where is His again and again holding the arm anointed with sandal paste?
Text 40
yatra yatra ca ya lila tatra tatraiva shobhate yatra vrindavanam nasti tatra me na manah-sukham
yatra yatra—wherever; ca—and; ya—which; lila—pastimes; tatra tatra—there; eva—indeed; shobhate—is beautiful; yatra—where; vrindavanam—Vrindavana; na—not; asti—is; tatra—there; me—of Me; na—not; manah-sukham—tha happiness of the heart.
My heart cannot be happy where there is no Vrindavana forest and where these pastimes are not present.
Text 41
shri-narada uvaca radha-vakyam tatah shrutva sarvah paööa-maha-striyah jahur manam sva-rasasya vismita harshitash ca tah
shri-narada uvaca—Shri Narada said; radha-vakyam—Shri Radha's words; tatah—then; shrutva—hearing; sarvah—all; paööa-maha-striyah—the queens; jahuh—abandoned; manam—their pride; sva-rasasya—of their own rasa dance; vismita—astonished; harshitah—overjoyed; ca—and; tah—they.
Shri Narada said: When they heard Shri Radha's words, the great queens became filled with wonder and joy. They gave up all the pride they felt in their own rasa dance.
Texts 42 and 43
evam siddhashrame rasam kritva shri-radhikeshvarah nitva gopi-ganan sarvan radhaya sahito harih
sa-bharyo bhagavan sakshad dvarakam pravivesha ha karayam asa radhayai mandirani parani ca
evam—thus; siddhashrame—at Siddhashrama; rasam—the rasa dance; kritva—having done; shri-radhikeshvarah—the Lord of Radha; nitva—taking; gopi-ganan—the gopis; sarvan—all; radhaya—Radha; sahitah—with; harih—Lord Krishna; sa-bharyah—with His wives; bhagavan—the Supreme Personality of Godhead; sakshat—directly; dvarakam—Dvaraka; pravivesha—entered; ha—indeed; karayam asa—made; radhayai—for Radha; mandirani—palaces; parani—great; ca—and.
After thus performing a rasa dance at Siddhashrama, Lord Krishna took the gopis and queens to Dvaraka. There He built many great palaces for Shri Radha.
Texts 44 and 45
nivasayitva su-sukham sarvas tash ca vrajaukasah ittham siddhashrama-katha maya te kathita nripa
sarva-papa-hara punya sarvesham caiva moksha-da
nivasayitva—giving a home; su-sukham—happily; sarvah—all; tah—they; ca—and; vrajaukasah—the people of Vraja; ittham—thus; siddhashrama-katha—the story of Siddhashrama; maya—by me; te—to you; kathita—told; nripa—O king; sarva-papa-hara—removing all sins; punya—sacred; sarvesham—to all; ca—and; eva—certainly; moksha-da—giving liberation.
Then Lord Krishna gave comfortable homes in Dvaraka to all the people of Vraja. Thus I have told you the story of Siddhashrama, a sacred story that removes all sins and give liberation to all.

Views: 27

Comment

You need to be a member of Sastra Caksusa to add comments!

Join Sastra Caksusa

© 2022   Created by Paramananda das.   Powered by

Report an Issue  |  Terms of Service